Skip to content

Algemene informatie

Teresiaanse Seculiere Orde: spiritualiteit in het dagelijks leven

Ben je onvoldaan in onze oppervlakkige consumptiemaatschappij? Wil je de dreigende leegte van binnen vullen met het in jou smeulend verlangen naar een goddelijke Vriend? Door bezoek aan een Karmelkerk, of door lezing van een Karmelheilige of langs persoonlijke ontmoeting kwam je misschien reeds in contact met de Karmel en zijn spiritualiteit. Je wenst er dieper op in te gaan. De lekenorde van de Karmel wil aan je diepere verlangens tegemoet komen.

HET KAN DUS, KARMELIET(ES) ZIJN IN DE WERELD! Een Franse Karmelbroeder uit de 17 eeuw, broeder Laurent van de Verrijzenis, getuigt hiervan: "Om bij God te zijn is het niet nodig de hele dag in de kerk te zitten. We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint. Ieder mens is bekwaam om dergelijke vertrouwelijke gesprekjes met God te voeren." Als leek in de Karmel.

Ook als gehuwde of alleenstaande kun dus je instappen in het roepingsideaal van de Karmel. Voel je in jou de oproep tot biddende vriendschap met God, tot inkeer en enthousiasme voor Gods Rijk van liefde, dan kun je steun vinden in de Lekenorde van de Teresiaanse Karmel. Die staat open voor iedereen, jong en oud, gehuwd of ongehuwd, werkend of gepensioneerd! De leden van de Lekenorde maken als seculiere karmeliet(ess)en integraal deel uit van de Karmelorde.

De Heilige Thérèse van Lisieux schrijft: "De Heer zag dat mijn tijd gekomen was om bemind te worden. Hij sloot een verbond met me. Ik werd de Zijne. Omdat ik klein was boog Hij zich naar me toe en leerde me de geheimen van Zijn liefde. De liefde kwam in mijn hart. De nood om mij te vergeten en anderen blij te maken. Ik had zelf het geluk ontdekt."

De Heilige Teresia van Avila schrijft: "Het inwendig gebed is een verkeer met een Vriend van Wie we weten dat Hij ons bemint en met Wie we daarom dikwijls samenkomen om alleen en vertrouwelijk met Hem te spreken."

Jan van het Kruis: "Als een zon staat God boven de zielen om Zich aan hen mede te delen."

Wie contacteren?

P. Paul De Bois OCD    provinciaal
Burgstraat 46
9000  Gent
Tel: 09 22 55 787 of 0471 66 25 57
Mail: pauldeboisocd@gmail.com

P. Martin Faingnaert OCD     provinciaal gedelegeerde OCDS
Ezelstraat 28
8000 Brugge
Tel: 050 44 38 87 of 0466 48 75 99
Mail: martin.faingnaert@sarephta.be                                     

Lut Deleu OCDS      verantwoordelijke voor Vlaanderen
Zonnestraat 22 - 9100 Nieuwkerken-Waas
Tel. 03 776 79 24
Mail: lut_deleu@hotmail.com

Deze mensen kunnen uw vragen beantwoorden en u zeggen met welke groep je best contact opneemt.
Bestuur voor OCDS-Vlaanderen:
Lut Deleu: voorzitter
Mia Van Hullebusch: vorming en financies
Rita Switsers: secretariaat en communicatie